กรุณาเลือกแบบฟอร์มสำหรับการประเมินความพึงพอใจ

สำหรับระบบ/เว็บไซด์

ระบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซด์ ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้